Chrámové kněžky a sexuchtivá Antika aneb nejstarší dějiny prostituce

23.03.2021 - 14:28
Prostituce
Autor: Svatava
   Přečteno: 431x
Chrámové kněžky a sexuchtivá Antika aneb nejstarší dějiny prostituce
Prostituce. Fenomén starý jako lidstvo samo. Nejdříve se podíváme do období starověku, kdy prostituce, tak jak ji známe dnes, vznikala. Do časů, kdy byla neoddělitelnou součástí společnosti a běžného života všech mužů. 

Chrámové kněžky a sexuchtivá Antika, aneb nejstarší dějiny prostituce. Prostituce. Fenomén starý jako lidstvo samo. Nejdříve se podíváme do období starověku, kdy prostituce, tak jak ji známe dnes, vznikala. Do časů, kdy byla neoddělitelnou součástí společnosti a běžného života všech mužů. Především antika představuje zlaté období, ve kterém byla nepostradatelnou a její společenský a finanční vliv dosáhl vrcholu. Samotné slovo pochází z latinského prostituere, které můžeme přeložit jako nabízení sexuálních služeb za peníze. Podívejme se tedy, jak to s tím nejstarším řemeslem na světě začalo. Napsala Svatava


Obsah:


Starověké kněžky lásky

Touha uspokojit svůj sexuální pud je člověku vlastní už od počátků lidstva. První zmínky o sexu mimo manželské lože pochází z doby 3000 let před Kristem od Sumerů a Babyloňanů. Jednalo se o takzvanou chrámovou prostituci. Ta byla v různých obměnách součástí všech starověkých kultur.

V chrámech sloužily kněžky lásky a soulož s nimi měla ve většině případů zajistit dobrou úrodu nebo dodat muži sílu. Sex s kněžkami měl pro starověkého člověka silný duchovní přesah a byl pro něj nástrojem pro spojení s Bohem. Fyzické potěšení bylo především prostředkem k dosažení duchovní blaženosti. Kněžky byly na svou roli připravovány a měly praktické znalosti o tom, jak přivést muže k orgastické extázi, o které se věřilo, že je momentem spojení s božstvem. Za své služby dostávaly jak věcné dary, tak peníze.

„První kněžky byly vlastně prostitutkami ve službách Bohů a nejstarší nevěstince byly tudíž chrámy. Náboženský obřad mohl mít podobu soulože a zvlášť nároční bohové vyžadovali rovnou groupen sex čili skupinové orgie. Byť se nám to za těchto okolností může zdát podivné, těšily se takové kněžky velké vážnosti. Nejstarší chrám – nevěstinec známe ze sumerského města Uruku v Mezopotámii a byl vlastně svatyní Boha nebes – Anu.“ (Bauer, 2003)

Homosexualita byla už v Mezopotámii běžně respektována. Ve velkých chrámech byly zřizovány zvláštní nevěstince s chrámovými prostituty, v jejichž čele stál velekněz. Muži, kteří se sem přišli potěšit s urostlými mladíky, takto prokazovali zbožnost a v podstatě plnili své náboženské povinnosti.

Starověkým kulturám byla vlastní také pohostinná prostituce, při které muži půjčovali své ženy a dcery svým hostům. Tyto zvyky přetrvaly u některých primitivních kmenů dodnes.

Jakkoliv se sex v tomto období považoval za cosi božského, nevěra se neodpouštěla. Pokud muž přistihl svou ženu s milencem, byla bez milosti hozena do vody a utopena.


Antika - Zlatý věk prostituce

„Muži mají hetéry pro radost, prosté nevěstky pro potěšení těla a manželky, aby zajistily řádný chod domácnosti,“ napsal Demosthenes.


Starověké Řecko

První písemné zmínky o prostituci takové, jakou ji známe dnes, pocházejí z dob antického Řecka. Známý athénský státník Solón, který žil v 6. století před Kristem, přerušil její dosavadní spojení s chrámovými rituály a přeměnil ji na světskou zábavu. Poprvé v historii pro ni stanovil kontrolní mechanismus určený pro výběr příjmů, které plynuly do městské pokladnice.

Vystavěl první veřejné domy, do kterých stanovil velmi nízké vstupné tak, aby si jejich služeb mohl užívat každý občan. Zajímavá je jeho primární motivace a tou byla prevence homosexuálního sexu, kterému se Řekové rádi a hojně oddávali.

Od té doby v Řecku tvořili daně z prostituce podstatný podíl na státních příjmech. Prostitutky byly vybírány především z řad otrokyň. Jejich finanční přínos pro stát byl natolik velký, že pokud chtěly cestovat mimo Řecko, musely se zaručit, že se vrátí a budou pokračovat ve své živnosti. Podle některých historických análů připadala v tomto období až jedna lehká děva na třicet mužů.


Venušiny služebnice

  • Dikteriady - nejlacinější nevěstky
  • Auletridy - tanečnice a hráčky na flétnu
  • Hetéry – elitní společnice

Dikteriády byly obyčejné holky z nevěstinců. Jejich příjmy podléhaly přísné státní kontrole, tak jako první veřejné domy. Patřily mezi ně i takzvané běhny, které se prodávaly v temných antických uličkách, u silnic, mostů a v přístavech. Musely nosit předepsaný oděv a měly možnost vykoupit se z otroctví. Z těch nejlepších se často stávaly hetéry.

Ženy, které patřily mezi Auletridy, nabízely kromě sexuálních služeb i umělecké požitky. Procházely speciálním výcvikem, uměly hrát na hudební nástroje, tančit, zkrátka bavit společnost. Nesměly chybět na žádné hostině a bylo pravidlem, že každý host měl nárok na jednu pro sebe při konečné orgii. Nezřídka se stávalo, že se muži poprali o nejkrásnější tanečnici.

Hetérami byly označovány vzdělané milenky. Měly velký společenský vliv na svět mužů a nemalé bohatství. Vlastnily velké domy a otroky. Jednalo se o placené společnice či přítelkyně, které si muže vybíraly samy a zůstávaly jim mnoho let věrné.

Byly to svobodné ženy, královny prostitutek. Na své povolání se připravovaly dlouho v instituci, kterou bychom mohli nazvat školou sexu. Měly velké znalosti z oblasti nejen sexuálních praktik a potěšení muže, ale i literatury, umění a filosofie. Dá se říci, že tyto sebevědomé, často intrikující ženy bažící po moci a penězích byly prvními emancipovanými ženami v dějinách.

Hetéry si byly vesměs dobře vědomy své ceny. Noc s takovými proslulými nevěstkami jako byla Fryné nebo Gnathainy v Athénách, nebo Laidy v Korintu stála roztouženého bohatého obchodníka leckdy celý náklad jedné lodi.“ (Bauer, 2003)

Většina hetér žila v nevěstincích, kterých bylo tolik, že si mohl vybrat každý. „Víme o maison de rande vous, kde se elegantní dámy ještě trochu ostýchaly, než se poddaly svému osudu, o nevěstincích, které byly maskovány jako restaurace či hotely, o zábavných podnicích, v nichž tanečnice, flétnistky a akrobatky plnili ještě jiné povinnosti, o bordelech, které pronajímaly své zaměstnankyně zámožným zákazníkům i na delší dobu a jejichž majitelé obchodovali se svolnými ženami jako s otrokyněmi.“ (Morus, 1990)

Prostituce byla brána jako řemeslo a většinou ji vykonávaly otrokyně, které neměly jinou možnost. Výjimku tvořily hetéry, které byly svobodné a dosahovaly různé míry moci a bohatství.

Nejslavnější z antických krásek na prodej byla dívka mimořádné krásy, která se jmenovala Aspásia. Narodila se kolem roku 469 př. n. l. v maloasijském městě Milétu. V devatenácti letech přicestovala do Athén, kde se do ní okamžitě bezhlavě zamiloval významný státník Perikles. Dívka měla na mocného muže tak silný vliv, že ji jeho vyděšená politická opozice obvinila z bezbožnosti a ovlivňování žen ke smilstvu.

Její obhajoby se ujal výmluvný filozof Sokrates, který údajně přes své homosexuální preference také podlehl jejímu kouzlu, inteligenci a padl jí k nohám. Díky němu byla osvobozena. Po smrti Perikla se provdala za Lýsikla, kterému také dopomohla k značnému politickému vlivu a bohatství.

Ve starověkém Řecku obecně muži nepovažovali ženy za sobě rovné, jen s výjimkou duchaplných vzdělaných hetér, kterým za potěšení platili. Zcela jinou úroveň měl homosexuální styk mezi muži, kterému se dávala přednost. Považoval se za pravou lásku, intelektuální partnerství a přinášel větší, intenzivnější sexuální potěšení. Na druhou stranu se zde poprvé setkáváme i s označením homosexuální lásky mezi ženami jako lásky lesbické.

Slovo je odvozeno od řeckého ostrova Lesbos, kde v 6. st. př. Kr. žila básnířka jménem Sapfó, která kolem sebe schraňovala mladé nadané dívky a dle mýtických příběhu je učila umění lásky mezi ženami. Ženy, které spolu měly pohlavní styk, byly nazývány tribady (odvozeno od slova třít se). Lesbické vztahy zde nicméně běžné na rozdíl od Říma nebyly.

Mohly bychom podlehnout dojmu, že ve starověkém Řecku panovaly uvolněné mravy a lecjakému dnešnímu muži by se takové nastavení líbilo, ale nebylo to úplně tak. Například cizoložství ve svých domácnostech Řekové absolutně netolerovali. Ženu považovali za svůj majetek, a pokud byl přistižen záletník při činu, byl s ním učiněn krátký proces. Zuřivý manžel mu uřízl penis i s varlaty, vypíchl oči, nebo ho rovnou zabil.


Starověký Řím

K masivnímu rozšíření prostituce zde podobně jako v Řecku došlo díky přísné cenzuře veřejných mravů okolo 5. st. př. Kristem. Císař Augustus tehdy zavedl přísné mravnostní zákazy týkající se sexuálních prohřešků. Ty postihovaly ženy vdané a svobodné stejně jako muže. Tisíce žen se raději nechalo registrovat jako lehké děvy, aby se vyhnuly trestům.

Zákony se soustředily především na otázku kuplířství, které bylo v dané době velkým problémem. Kuplíři naháněli chudé dívky a pod vidinou vysokých výdělků je zavírali do nevěstinců, přičemž zisky si nechávali pro sebe. Ve starověkém Římě byl také poprvé v historii vytvořen Státní úřad pro prostituci a zavedena mravnostní policie.

Z dochovaných dobových pramenů se můžeme dočíst, že během vrcholného období bylo ve městě kolem 35 000 registrovaných prostitutek a několik desítek nevěstinců, které se nazývaly lupanáry. Otevíraly se až večer a většinou byly špinavé, stísněné a temné. Takové množství prodejných žen bylo podle registrace děleno na několik skupin, které podléhaly různé výši zdanění, protože i zde plynul do státního rozpočtu z jejich činnosti obrovský příspěvek.

„Vzhledem k přísnému zákazu neregistrované a pouliční prostituce v Římě, rozmohla se divoká prostituce, a to především mimo Řím při hlavních silničních tepnách mocného impéria. Císařské silnice Via Sacra a Via Apia byly proslaveny stovkami prostitutek a prostitutů pokřikující na cestovatele a potencionální zákazníky." (LACROIX, 2003)


Římské sexuální služebnice

  • Meretrices - počestné ženy, které po večerech v lupanarech provozovaly své řemeslo.
  • Famosae - ženy z lepších rodin, které řemeslo jen předstíraly a v nevěstincích se tajně scházely s muži. Šlo o zábavu bohatých jak ukojit sexuální pud.
  • Delicatae - jednalo se o velmi drahé a luxusní prostitutky, z nichž některé jako například Flavia Domitila byly matkami císařů.
  • Doridy - mohly živnost provozovat úplně nahé.
  • Bastuariae – pracovaly na římských hřbitovech za přísného dohledu berních úředníků.
  • Alicariae – pekly obětní chléb ve tvaru pohlavních orgánů a kupci si mohly koupit i jejich tělo. Jednalo se o určitý typ chrámové prostituce. 


Hlavní konkurencí rozmanité sorty nevěstek byli tzv. chlapci pro potěšení. Byla období, kdy v lupanarech bylo k dispozici více chlapců než dívek. Homosexualita byla stejně jako v Řecku považována za přirozenou a k její oblibě přispíval i častý názor, že ženy jsou původkyní pohlavních nákaz a byly nazírány jako nečisté. Taktéž orální a anální styk byl považován za účinnou prevenci před početím. Situace se změnila až v prvním století po Kristu, kdy císař Domitianus mužskou prostituci zakázal.

Vraťme se ještě k fenoménu vdaných prostitutek, které staré Řecko jako společenský jev neznalo. Nejznámější z těchto žen byla patologická nymfomanka Messalina, manželka císaře Claudia. Pravidelně se vydávala za nevěstku a souložila s obyčejnými zákazníky. Traduje se, že jednou uzavřela s jednou vyhlášenou nevěstkou sázku o to, která uspokojí více zákazníků během jedné noci. Císařovna prohrála o jediného muže. Osudnou se jí stala touha intrikovat s dosadit na trůn svého milence, za což ji nechal Claudius v roce 48 n. l. popravit.

Římané jako první začali používat slovo sexus neboli sex. To se vyvinulo z latinského secare, neboli řezati, děliti. Zajímavé je, že i v hovorové češtině se pro pohlavní styk používají slova jako přeříznout nebo přefiknout.

Závěrem je třeba zdůraznit, že antická prostituce byla ze společenského hlediska formou otroctví a prostitutky pocházely především z řad otrokyň. Otroctví bylo v té době považováno za instituci velmi prospěšnou státu i celé společnosti. Bylo mohutně podporováno a stejný přístup panoval i ohledně prostituce. Ta se z Říma začala šířit i do ostatních evropských zemí a starověký Řím se tak nesmazatelně zapsal do jejich dějin.

 Mohlo by vás zajímat:

Najděte svůj vysněný azyl pro milence aneb hodinové hotely, které stojí za to navštívit

Co muže láká a vzrušuje na sexu s prostitutkou?

Kámasútra aneb poučení o rozkoši

Prostitutky z ulice a od silnice

 

      banner bezpasaka.cz   

 

porn banner bezpasaka.cz

 

banner holky na sex bezpasaka

© Bezpasaka.cz

Štítky:

Zaujal Tě článek? Dej mu svůj LIKE. A poděl se s ostaními.

   Sdílej článek na fb
autor
Autor: Svatava

Jsem člověk mnoha zájmů a dovedností potřebující ke spokojenému životu tvůrčí a smysluplnou práci. Mluvit a psát o tématech, která jsou tabu, mě baví. Práce s texty a jejich vizuálem je mou hlavní pracovní náplní pro jedinečný erotický blog Bezpasáka. 

Pro vložení komentáře k článku se přihlas nebo nejdříve zaregistruj.

Podobné články

Ten s nekonečnou výdrží

16.06.2021 - 06:32

Třásla se v mohutné vlně orgasmického vzrušení a prosila, ať hlavici oddělá, protože v té chvíli to bylo extrémně silné, skoro až nepříjemné.

Zobrazit článek

Byl to jen sen?

09.06.2021 - 18:13

Za malou chvilku už pevně stiskneš svou ručku stehny a vykřikneš slastí, zatímco Tvé zpocené tělo se krásně zmítá vlnami rozkoše, v kundičce Ti nádherně pulsuje a Ty se cítíš krásně udělaná…

Zobrazit článek

Podcast Bezpasáka 23.díl: O vzrušujícím světě kryptoměn a polyamorie s Jaromírem Eliášem

08.06.2021 - 08:00

Zavítejte s námi a odborníkem na kryptoměny Jaromírem Eliášem do světa investic, rozšířené reality a polyamorie.

Zobrazit článek

Sběratelka ptáků

02.06.2021 - 07:00

Sladil jsem se s jeho pohyby při lízání kundy a buď jsem ho k ní přirážel nebo počkal, až se pohne zpět a nabodne se na mého ptáka.

Zobrazit článek
×

Měj přehled o novinkách!

Buď mezi prvními, kdo ví o nových holkách a novinkách na webu. Odebírej nejčerstvější informace! 

Odebírat novinky