Historie Prahy trošku jinak. Dařilo se sexuálním službám v minulosti?

Historie prostituce

Historie Prahy trošku jinak. Dařilo se sexuálním službám v minulosti?

Všichni známe Prahu jako kulturní místo a srdce České Republiky. Místo, ze kterého všichni králové na Pražském hradě vládli českým zemím. Avšak pověst Prahy budovaly i její nevěstince. Z celé Evropy se do Prahy sjížděli páni kvůli pověstným lázeňským dámám a kurtizánám, avšak ne vždy tomu tak bylo. Jak se v průběhu historie pražské sexuální služby vyvíjely?

  1. Sexuální služby napříč časem
  2. Středověk, potírání, ale i období prosperity
  3. Nepříznivé období novověku
  4. Přísná Marie Terezie a změna v moderních dějinách
  5. Aboliční zákon a druhá světová válka
  6. Od komunismu až po současnost
    1. Legislativa v dnešním Česku
  7. Dnešní doba jako nová zlatá éra?

Sexuální služby napříč časem

Ze středověkých dob se nedochovalo dostatečné množství záznamů a spisů, které by do detailů objasnily ranou historii sexuálních služeb v Čechách. Avšak z různých odborných publikací od docenta Jana Chmelíka (Prostituce, její charakteristika, historie a právní aspekty I.část) přes publikace Hany Malinové (Sexuální hrátky dnes a sto let zpátky) po rozhovor s panem Radimem Kopáčem, se dozvídáme, že sexuální služby v minulosti čelily různým proměnám a jako kyvadlo na hodinách střídaly zlatou éru s úpadkem.

Asi za nejpodstatnější lze považovat období mezi 19. a 20. st. Z této doby je i jasné, jak na tom Praha skutečně byla. Avšak pro plné pochopení vývoje sexuálních služeb v Praze musíme jít ještě více zpátky do minulosti a odkrýt celé pozadí.

Středověk, potírání, ale i období prosperity

V dobách silného vlivu křesťanství čelily sexuální služby velkému útlaku. Využívání sexuálních služeb sice bylo naprosto běžným společenským jevem, ale poskytování těchto služeb se považovalo za hříšné. Církev vyzývala věřící k cudnosti. Paradoxem ovšem byl fakt, že sama církev provozovala řadu nevěstinců a sexuálních domů, které jí zajišťovaly stabilní příjem. Historicky od starověku po současnost vznikala řada pokusů o kompletní vymýcení sexuálních služeb, avšak žádné z nich nikdy neuspěly. Církevní pokusy o potlačení narazily stejně jako kterékoliv jiné.

Za vlády Karla IV. byla Praha hlavním městem celé říše. Tímto se do nabídky nevěstinců dostalo i koření exotiky a jinakosti z různých zemí.

I když bylo poskytování sexuálních služeb v té době veřejností považováno za hřích, historicky si podle Radima Kopáče zažívaly svou zlatou éru. Mezi 13. a 14. stoletím se do popředí dostaly tzv. lázeňské služby, které vždy ve své nabídce disponovaly dívkami schopnými uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Jednalo se o velice organizované odvětví tehdejšího živobytí a dokonce existovala určitá cechovní pravidla, kterými se musely dívky řídit. Pravidla kupříkladu dbala na zdržení se sexuálních aktivit v případě, když dívka onemocněla pohlavní chorobou.

Jelikož bylo odvětví lázeňství velice výnosným způsobem obživy, řada lazebnic dostala vzdělání a naučila se číst i psát.

Nepříznivé období novověku

Rostoucí počet obyvatel, stále nedostatečná hygiena i vysoký zájem o sexuální služby byly pouze časovanou bombou pohlavních nemocí. Ty se začaly objevovat v 15. st. spolu se strachem z využívání placeného sexu. V této době se také stávalo trendem, že ženy si za své znásilnění mohou samy, čehož násilníci využívali k beztrestnému páchání zločinů na ženách. O této době lze hovořit jako o počátku konce sexuálních služeb, i když konec nikdy reálně nepřišel. V tomto ohledu děkujeme Karlu Jaroslavu Obrátilovi za jeho literární příspěvky zachycující stav sexuálních služeb v tomto období.

O další století později se přitvrdilo. Všechny dívky a ženy zabývající se sexuálními službami čelily zásahům do jejich fyzické podoby. Stříhaly se vlasy i uši, znetvořila se tvář a docházelo k vyhánění z měst, včetně Prahy. Tohle potlačování sice určitým způsobem omezilo nabízení sexu za úplatu, avšak na druhou stranu to podnítilo i jeho vývoj do vyšších sfér. Takto vznikly kurtizány.

Tyto ženy, byť stále nabízely sexuální služby, tak se zdržovaly pouze ve vysoké společnosti, která jim poskytovala kvalitní a bohatou klientelu. Oproti klasické dívce z ulice či menšího nevěstince byly tyto ženy velice vzdělané, znalé společenské etikety, politiky i obchodu. To z nich také činilo dobré informátorky.

Během období 15. - 18. století byly české země okupovány Habsburskou monarchií, která nakonec válku vyhrála. České země tímto vstoupily do Rakousko-Uherské říše a Praha se stala velice významným a místy i sídelním městem Habsburské vlády.  Neustálé boje, války a obléhání Prahy značně změnilo i klientelu skrytých nevěstinců, kterou tvořilo převážně vojenské mužstvo a studenti.

Přísná Marie Terezie a změna v moderních dějinách

Velkou odpůrkyní placeného sexu byla v polovině 18. st. Marie Terezie, která nechávala dívky stříhat a posílala je na nucené práce. Z těchto důvodu bylo veškeré zprostředkovávání sexuálních služeb tajné. Řada žen využívala lži a podvody, což v očích církve byly další hříchy. Rozšíření pohlavních nemocí od 15. století vytvořilo těmto ženám pověst ďáblových služebnic, které přišly na svět rozsévat hřích a choroby. Skutečně těžká doba, jak pro provozování nevěstinců, tak i pro řadu manželství, hlavně manželů.

Na přelomu 18. a 19. století se Praha změnila k nepoznání. Během průmyslové revoluce došlo ke spojení 4 samostatných Pražských měst a vysoké koncentraci obyvatelstva. Došlo k průkopům v medicíně a tedy i v léčbě pohlavních nemocí. Ke konci 19. st. byly sexuální služby naprosto legální a dívky se mohly řádně registrovat. Pohled na sexuální pracovnice se doslova obrátil naruby. Už to nebyl pohled jako na středověkého ďábla, ale jako na živnost a řemeslo nejiné od ostatních.

V hlavním městě se dalo tehdy nalézt až na dva tisíce pracovnic, které fungovaly buď zcela samostatně, nebo s nimi bylo obchodováno. Tak jako tak, registrováno bylo pouze asi 10% těchto žen. Ty dostaly svou zdravotní knížku a 2x do týdne chodily na pravidelnou zdravotní prohlídku k policejnímu lékaři.

Těsně před 20. st. byl Josefov neboli Pátá čtvrť spolu s Karlínem, Žižkovem a Smíchovem těmi nejaktivnějšími oblastmi Prahy, kde každý muž mohl využít už legálních sexuálních služeb. Podle Radima Kopáče v té době fungovala řada nevěstinců, které prosluly svou vysokou kvalitou. Mezi nejznámější podniky se řadily Goldschmidtův, Friedmannův či Klauckého salón. 

Aboliční zákon a druhá světová válka

Po velmi úspěšném období přišel po čtyřech letech od založení první republiky, v roce 1922, aboliční zákon, který všechny nevěstince v Československu zakazoval a provozování sexuální podniků ilegalizoval. Do historie Prahy se tak mohlo opětovně zapsat rozšíření pohlavních nemocí. Ženy se už nemohly registrovat a tím došlo ke snížení kontroly jejich zdravotního stavu a opětovnému propuknutí chorob. V roce 1918 bylo až 25 % žen, jež nabízely sexuální služby, postiženo syfilidou, která však v té době byla již léčitelná.  

Kvůli aboličnímu zákonu i rozšíření nemocí se sex za úplatu opět vracel zpět ke kolejím drobné i vážné kriminální činnosti a z ulic i nevěstinců se přesunul do barů a jiných podobných krycích podniků. Jelikož před aboličním zákonem spadalo provozování sexuálních služeb pod kontrolu policie, tak se nelze divit, že nově vzniklé krycí podniky měly za své šéfy bývalé policisty. Avšak schylovalo se k další tvrdé ráně.

Během okupace německými vojsky bylo kuplířství i sexuální služby tvrdě trestáno. Ženy, ale i kuplíři byli jednoduše posláni do koncentračních nebo pracovních táborů, kde museli trpět nelidské podmínky. V řadě těchto táborů (Mauthausen, Sachsenhausen, Buchenwald či Dachau) byly i normální ženy nucené k povinnému nabízení sexuálních služeb. Ve městech se tedy nic nedělo, zatímco v táborech musely ženy každý večer obsloužit až několik desítek mužů. To vše jen za jídlo a vodu.

Od komunismu až po současnost

Po válce byl komunistickým režimem v roce 1950 uveden v platnost zákon a ustanovení zákona § 134, které sexuální služby zrušilo jako možnou formu výdělku. V roce 1956 následně přišla novela zákona, která kohokoliv, kdo provozoval sex za úplatu či kuplířství, označila za příživníka na poctivě pracujícím lidu. V té době, kterou někteří z nás ještě pamatují, byl každý nepracující považován za zločince a byl vsazen do vězení. Nabízení sexuálních služeb bylo pro dívky vedlejším způsobem obživy, který musely provozovat mezi pracovními směnami.

Během této doby přišla Praha o své postavení jakožto důležitého evropského města či sídla říše. Hranice i cestování bylo silně kontrolováno a Praha tak na poli sexuálních služeb definitivně přišla o svou exotiku i celoevropskou proslulost. 

Avšak komunismus a jeho představitelé si plně uvědomovali, že provozování placeného sexu i nevěstinců zrušit nemohou. Místo toho využili ilegálnost této živnosti k vydírání lehkých žen, aby pracovaly jako informátorky pod vedením nadřízených z STB.  Tímto se i vypařila klientela z řad běžných mužů, kteří se nechtěli dostat pod drobnohled bezpečnostní služby. Samozřejmě hampejzy (nevěstince) existovaly nadále, ale dostat se k informacím, kde se nacházejí, bylo náročné a ne každý si to mohl dovolit. Erotické služby se také spíše přesunuly do soukromých bytů a apartmánů.

Legislativa v dnešním Česku

Po pádu režimu byl v roce 1990 zákon o příživnictví zrušen a sexuální služby se opět navrátily do běžné společnosti. Od revoluce je přístup českého státu vůči sexuálním službám značně neutrální. Stát se tento segment živnosti nesnaží potlačovat, ale ani plně legalizovat a tedy danit. Nelegální však zůstává kuplířství a obchod s tzv. bílým masem.

I když stát nečiní veřejné nabízení sexuálních služeb nezákonným, tak umožňuje obcím, aby si záležitosti řešily po svém. Díky tomu platí v Praze od roku 2008 vyhláška zakazující veřejné sexuální služby. Od roku 2010 je v trestním zákoně zaevidován nový trestný čin, který činí trestným jakékoliv nabízení sexuálních služeb v oblasti škol či jiných zařízení určených pro děti.

Dnešní doba jako nová zlatá éra?

Za celou svou historii si sexuální služby a ženy, které se jimi živí, prošly neuvěřitelně velkým vývojem. Přes různé útlaky, očerňování a přenášení nemocí jsou dnes sexuální služby dostupné a hlavně nejkvalitnější v celé historii. Pohlavní nemoci se v tomto odvětví dnes už díky kvalitnímu zdravotnictví nevyskytují, každý se o tom může přesvědčit v následujících grafech. Nově vznikají osobní priváty a éra bez pasáků (kuplíři a obchodníci s "bílým masem"). Ženy jsou velice svobodné a nabízí skutečně široký sortiment výběru. Je to podnikání jako každé jiné.

Co se týče Prahy, ta si opět vydobyla svou přední pozici v žebříčku nejnavštěvovanějších evropských destinací na poli sexuálních služeb.

Jestli by se o nějakém období dalo hovořit jako o vrcholu sexuálních služeb v Čechách, tak je to nyní. Díky internetu lze velice snadno najít tu pravou vysněnou dívku, která dokáže vyhovět všem našim přáním. Každý muž má nyní přístup k informacím a je velice snadné si předem zjistit, do čeho jdeme. Tak nečekejme! Nabídka je široká.

 

© Bezpasaka.cz

Autor: 
Jakub
Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let
Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.