Rozkoš bez rizika! Prevence prostituce v kostce

Prostituce

Rozkoš bez rizika! Prevence prostituce v kostce

Prevence prostituce je součástí každé vyspělé země pečující o své občany. Zajímá vás, jak jsme na tom u nás? Jaké její typy existují, kdo je poskytuje a jaké služby mohou ženy pracující v sexbyznysu využívat? V souvislosti s prevencí se dotkneme i tématu dětské prostituce a představíme si největší českou nevládní organizaci poskytující prostitutkám preventivní služby. Čtěte dál a buďte v obraze.

Obsah:

Postavení prostituce v ČR

Prostituce u nás není ani povolená ani zakázaná. Provozovat sexuální služby není trestné, ale není možné v této branži oficiálně podnikat. Trestně postižitelná je prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, kuplířství a obchodování s lidmi.

Jediným regulačním nástrojem obcí je Vyhláška proti pouliční prostituci. Ta umožňuje tento typ na svém území zakázat. Platí v desítkách měst včetně Prahy, kde funguje od roku 2008. I díky tomuto zákazu veřejného poskytování sexuálních služeb dnes v hlavním městě najdete jen hrstku žen pracujících na ulici. Trendem posledních let jsou soukromé priváty.

Praha, ráj placeného sexu

Ohledně sexuální turistiky patří Česká republika dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější země v rámci Evropy. Příčinou je bohatá sexuální scéna a trvale nízké ceny. Podle odhadů nevládních organizací u nás působí přibližně 30 000 prostitutek, z toho více jak 2/3 pracují v Praze.

Co je to prevence prostituce?

Slovo prevence pochází z latiny a znamená předcházení něčemu. Jedná se o řadu opatření, která vedou k předcházení nežádoucích jevů a zároveň souvisí s pozitivním působením na danou skupinu, které se věnuje.

„V případě prostituce je prevence zaměřena zejména na již existující negativní jevy a cílem této prevence je snaha o zmírnění a omezení následků. Prevence probíhá v praxi často odděleně, bývá zaměřena na každý sociálně patologický jev samostatně, pravdou ale zůstává, že tyto jevy se často prolínají a úzce spolu souvisí – alkohol, drogy, prostituce apod.“ Zatloukal 2011, Prostituce – příčiny a prevence

Typy prevence

 1. Primární
 2. Sekundární
 3. Terciální

Primární

Jejím cílem je působit tak, aby nežádoucí jev – prostituce – vůbec nenastal. Zaměřuje se na širokou veřejnost a časově do budoucnosti. Důležitá je především u nejnižší věkové skupiny, která si teprve vytváří systém morálních a etických hodnot, postojů.

Významným faktorem v primární prevenci je působení masmédií, výchovně- vzdělávacích zařízení a legislativy. Cílem je podpora pozitivního chování u jednotlivců nebo skupin tak, aby k nežádoucímu jevu vůbec nedocházelo.

Bohužel především média dnes v této oblasti selhávají a vykreslují sexualitu pokleslým způsobem, který z dlouhodobého hlediska negativně ovlivňuje celospolečenské klima a přístup k prostituci jako takové.

Sekundární

Zaměřuje se na konkrétní rizikové skupiny nebo jednotlivce, u kterých se dá předpokládat, že podlehnou dané sociální patologii, nebo se do konkrétní situace už dostali. Cílí na sociální prostředí a vztahy ohrožených jedinců.

„Těžištěm činnosti je včasné vyhledávání problému, podávání informací, poradenství, sociální péče. K tomuto účelu slouží různé poradny, linky důvěry, je možné se obrátit na sociální pracovníky, na článku výchovné poradce ve školách a další.“ Štěpanovská 2007, Prostituce z hlediska juristického a kriminologického

Terciální

Její podstatou je včasné poskytnutí a zajištění odborné pomoci. Snaží se o eliminaci recidivy, minimalizaci škod, resocializaci. Zajišťuje aktivity a opatření pro jedince nebo skupiny, kteří se do kategorie sociálně negativního chování již dostali.

Tento účel plní léčebná, výchovná nebo vězeňská zařízení, poradenské a ambulantní služby, nebo občanská či charitativní sdružení.

Ožehavé téma dětské prostituce


V České republice bylo téma dětské prostituce tabuizované do roku 1990. Statisticky se nejedná o významný jev, ale jeho četnost z různých příčin stále roste. Přesná čísla nejsou k dispozici. Soustřeďuje se do ulic a na chodníky největších měst a pohraničních oblastí s Německem a Rakouskem.

Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání definoval dvě základní příčiny dětské prostituce- chudobu a sexuální zneužití v dětství. Mezi další faktory patří deficit vzdělání, rodinná disfunkce a násilí.

Především u dětské prostituce je prevence všech tří typů velmi důležitá a společensky nepostradatelná. Fyzické, psychické a sociální negativní následky mají extrémní dopad na další život dítěte.

Dětská prostituce, respektive soulož s obou mladší patnáct let je trestným činem podle zákona nově v § 187, a to bez ohledu na komerční či nekomerční bázi. Ochrana dětí před sexuálním zneužíváním, která je dána ustanovením tohoto paragrafu, je dána všem dětem bez ohledu na jejich fyzickou vyspělost, stupeň pohlavního dospívání, či na sexuální zkušenosti.“ Mašitová 2013, Dětská prostituce v České republice a její prevence

Negativní jevy navázané na prostituci

 • Pohlavní choroby. Šíření pohlavně přenosných nemocí. Patří mezi ně například kapavka, syfilis, AIDS, HPV viry. Přehledný seznam najdete zde
 • Drogy. Užívání, šíření, distribuce.
 • Tresné činy. Kuplířství, násilí, omezování osobní svobody, obchod s lidmi, organizovaný zločin, krádeže, poškozování cizího majetku atd.

Orgány činné v prevenci prostituce

 • ministerstvo vnitra a policie ČR
 • nevládní a charitativní organizace

Mezi nejvyhledávanější zástupce nevládních a charitativních organizací patří

 • Rozkoš bez rizika
 • La Strada
 • Šance
 • Bílý kruh bezpečí
 • Magdala

Rozkoš bez rizika z. s.

R-R je nestátní nezisková organizace založená v roce 1992 za účelem zlepšovat postavení sexuálních pracovnic, předcházet rizikům spojeným s prací v sexbyznysu a snižovat je. Preventivním působením přispívá k ochraně veřejného zdraví v ČR.

Jaké služby R-R nabízí?

Zdravotně edukační činnost, testování na pohlavně přenosné choroby

 • zprostředkování informací o pohlavně přenosných infekcích, o možnostech nákazy a případné léčby
 • zprostředkování informací o bezpečnějších sexuálních praktikách
 • prevence nežádoucího otěhotnění
 • předtestové a potestové poradenství
 • testování na pohlavně přenosné infekce
 • harm reduction (snižování negativních důsledků prostituce)

Poradenství

 • Sociálně-právní
 • Psychosociální
 • Finanční a protidluhové
 • Pracovní
 • Právní
 • Krizová intervence

Terapie

Další aktivity: akce pro veřejnost, divadlo Rozkoš, osvětová, legislativní, výzkumná a publikační činnost

TIP na závěr

Doporučuji vám shlédnout videorozhovor s paní Hanou Malinovou ředitelkou z Rozkoše bez rizika , která z pozice zkušené pracovnice z oblasti prevence prostituce mluví o nejaktuálnějších tématech souvisejících s prací v sexuálních službách.

 

Autor: 
Svatava
Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let
Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.