Obchodní podmínky
pro uveřejnění reklamy pro bezpasaka.cz platné od 1. 10. 2020

Vymezení pojmů

 1. Poskytovatel reklamy pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) je obchodní společnost PD & KK s.r.o., IČ: 05724031, se sídlem V Hliníkách 1377, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, která je správcem a provozovatelem bezpasaka.cz
 2. Zadavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u poskytovatele reklamy objednala uveřejnění své reklamy, nebo jiné formy prezentace.
 3. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje poskytovatel reklamy podle objednávky zadavatele.
 4. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto VOP rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti zadavatele zveřejněná prostřednictvím poskytovatele reklamy na bezpasaka.cz
 5. Obrazovými materiály se pro účely prezentace rozumí profesionální i neprofesionální fotografie osob nabízejících erotické či jiné služby. Zpracovatel reklamy si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění fotografií, které nejsou prokazatelně pravé. Zpracoval reklamy má právo ověřit totožnost inzerující osoby a pravost fotografií.
 6. Textovými materiály se rozumí slovní popis nabídek a služeb zadavatele v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního řádu. Součástí těchto materiálů mohou být odkazy na externí internetové stránky. Součástí textů nesmí být ceny služeb, s výjimkou výše vstupného do nočních klubů a azylových domů.

Uzavření smlouvy

 1. Zadavatel objedná reklamu telefonickou nebo písemnou objednávkou (dopisem, e-mailem) nebo prostřednictvím webových stránek. Zadavatel objednávku potvrzuje úhradou smluvní částky.
 2. K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky poskytovatelem, telefonicky či písemně. Smlouva se automaticky prodlužuje po uhrazení dalšího smluvního období. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.
 3. Uzavřením smlouvy potvrzuje zadavatel poskytovateli, že s dostatečným předstihem před uzavřením této smlouvy obdržel veškeré předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy.
 4. Objednávka inzerce musí respektovat obecně závazné právní předpisy.

Smluvní podmínky

 1. Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi zadavatelem a poskytovatelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění, a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 2. Poskytovatel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na bezpasaka.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo telefonickou objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jedné osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla.
 3. Zpracoval-li reklamu sám zadavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a zpracovatel společně a nerozdílně. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takovéto reklamy.
 4. Zadavatel bere na vědomí, že poskytovatel reklamy neodpovídá za obsah reklamy ani pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a obsah reklamy je v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 5. Zadavatel výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.
 6. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
 7. Zadavatel výslovně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let.
 8. Zadavatel se zavazuje, že nahradí poskytovateli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy, která porušila práva poskytovatele nebo třetích stran.
 9. Poskytovatel má právo zveřejnění reklamy odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
 10. Poskytovatel má právo použít textové i obrazové materiály zadavatele na svých dalších marketingových kanálech.

Ceny

 1. Cena běžné inzerce je stanovena v ceníku provozovatele dostupném na webových stránkách.
 2. Cena mimořádných služeb (např. bannerová reklama na webu, v článku...) je stanovena individuálně poskytovatelem.
 3. Poskytovatel za poskytnuté služby vystaví objednateli daňový doklad.

Reklamace

 1. Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem.
 2. Zadavatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě 3 dnů od počátku šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.
 3. Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu
  1. vadnosti podkladů pro inzerci, které nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky;
  2. zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné poskytovatelem.
 4. Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V případě, že je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, je v souladu s § 1829 občanského zákoníku nepodnikatel - spotřebitel oprávněn od smlouvy o inzerci bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o inzerci. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o inzerci musí objednatel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn zde: Formlulář pro odstoupení od inzerce 
 2. Zadavatel je povinen zaplatit poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy objednatel informoval poskytovatele o odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemusí poskytovatel akceptovat předčasné odstoupení od smlouvy.

Ukončení smlouvy

 1. Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď je platná 30 dnů od jejího doručení.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ihned, pokud nebyla doručena smluvní částka pro další období před ukončením aktuálního období.
 3. Poskytovatel je oprávněn ihned a bez náhrady odstoupit od smlouvy o inzerci v případě porušení jednoho nebo více z bodů ve Smluvních podmínkách - bod 4, 5, 6 nebo 7. 

Inzertní období

 1. Inzertní období se počítá na 30denní intervaly. Inzerci je možné aktivovat kdykoli v průběhu měsíce.
 2. Platba za inzerci musí být uhrazena na účet poskytovatele, výše uvedený. Inzerce či služba je aktivována nejdéle do 24 hodin od připsání částky na účet. 
 3. V případě, že poskytovatel odmítne zveřejnit již zaplacenou inzerci, vrátí platbu v plné výši zpět na bankovní účet Zadavatele.

Ochrana osobních údajů 

 1. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné ZDE

Ustanovení závěrečná

 1. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. O změně je poskytovatel povinen informovat objednatele nejméně patnáct dnů předem, a to sdělením SMS zprávou na číslo.
 2. Zadavatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, jejich obsahu zcela a úplně porozuměl a zavazuje se je dodržovat.

Blog

blog

Největší blog o erotice, zdraví a sexu v Čechách

Vše o erotice a sexu. Otevřeně a bez předsudků. Pravidelná porce erotických povídek, exkluzivních rozhovorů, recenzí, novinek a tipů ze světa zdraví a sexu.

Mezinárodní den ženského orgasmu 8.8.

08.08.2022 - 09:00Laura Panská

Začátek srpna, 8. 8. 2022. Dvě stojaté osmičky vedle sebe značí jediné – Mezinárodní den ženského orgasmu.

Zobrazit článek

Záhadný cizinec

07.07.2022 - 09:00David

Dominika byla žena ve středních letech. Před pár měsíci byla nucena v podnikání vyhlásit bankrot a dluhy, které ji zůstaly na krku byly příčinou rozpadu jejího manželství.

Zobrazit článek

Někdo to rád horké. Hrátky s voskem – od teorie k praxi

06.07.2022 - 08:00Mia K.

Co se vám vybaví, když se mluví o svíčkách v souvislosti se sexem? Je to vidina romantického milování na plátcích růžích ve světle plápolajících svíček? Nebo jsou to spíše BDSM praktiky?

Zobrazit článek

Zaměřeno na bradavky: Jak si s nimi hrát?

29.06.2022 - 08:06Mia K.

Bradavky jsou jednou z nejdůležitějších erotogenních zón a přitom jsou při sexu často opomíjené.

Zobrazit článek
×

Měj přehled o novinkách!

Buď mezi prvními, kdo ví o nových holkách a novinkách na webu. Odebírej nejčerstvější informace! 

Odebírat novinky