Ochrana osobních údajů
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako "Nařízení") za účelem splnění informační povinnosti dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení.

Cílem těchto zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jakém právním základě, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká práva mají subjekty osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováváním jejich osobních údajů.

Správce osobních údajů – společnost PD & KK s.r.o. (tak jak je definována níže), můžete kontaktovat buď písemně na adrese sídla společnosti, telefonicky na telefonním čísle +420 736 134 843 nebo elektronicky na emailové adrese [email protected]

1. Kdo se správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je společnost PD & KK s.r.o., IČ: 057 24 031, se sídlem V Hliníkách 1377, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38649 (dále jen jako "Správce").

2. Naše základní zásady zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje zpracovává Správce pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení konkrétního účelu, a to na právním základě a v souladu se zákonem.

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména v souvislosti s provozováním webových stránek – inzertního erotického serveru www.bezpasaka.cz. V případě, že s těmito zásadami zpracování osobních údajů nesouhlasíte, opusťte uvedené webové stránky a zdržte se jejich dalšího užívání.

Správce nepožaduje po uživatelích více informací (osobních údajů) než je nutno k vyřízení registrace na webových stránkách www.bezpasaka.cz, resp. k řádnému užívání těchto stránek. Správce nesbírá a neshromažďuje o uživatelích žádné informace (osobní údaje), které mu subjekty údajů dobrovolně neposkytli.

Veškeré údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.bezpasaka.cz jsou poskytnuty dobrovolně. Uživatelé mohou kdykoliv u Správce uplatit svá práva, která jim v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží. Správce nezodpovídá za pravdivost a správnost údajů inzerovaných na webových stránkách www.bezpasaka.cz, ani uvedené nikterak neověřuje.

Správce neshromažďuje ani nezpracovává jakékoliv osobní údaje nebo informace o nezletilých osobách a dětech. V případě, že máte za to, že na webových stránkách www.bezpasaka.cz se takové informace objevují, neprodleně kontaktujte Správce na výše uvedených kontaktech.

3. Jaké osobní informace zpracováváme?
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

Osobní údaje zpracovávané při registraci inzerentů a vytvoření a správě profilu
V případě registrace inzerentů na webových stránkách www.bezpasaka.cz (a to ať již co se týče registrace dívky jakožto fyzické osoby, nebo podniku zastupujícího několik dívek) zpracováváme osobní údaje za účelem plnění dle smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů v souvislosti s obchodní činností Správce, jakož i evidence takové smlouvy, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Pro vytvoření registrace a vedení profilu je nutné uvést (a ze strany Správce zpracovávat) nezbytné údaje jako je emailová adresa, heslo, jméno/přezdívka, telefonní kontakt, kraj, věk a fotografie, resp. v případě vytvoření profilu pro podnik pak kontaktní údaje na provozovatele (jakožto fyzickou osobu).

V průběhu registrace a následné správy profilu mohou být uvedeny a sdíleny i další informace a údaje, které mohou, ale nemusí mít povahu osobních údajů – záleží na posouzení konkrétního případu. Uvedené údaje jsou poskytovány vždy dobrovolně a subjekt údajů může kdykoliv v rámci správy profilu modifikovat a upravovat údaje, které Správci poskytne, resp. které údaje budou viditelné.

V případě registrace a správy profilu podniku registrátor prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými souhlasy se zpracováním osobních údajů ze strany jednotlivých prezentovaných fyzických osob, a že na výzvu Správce uzavře do 5 pracovních dnů se Správcem smlouvu o zpracování osobních údajů (kdy Správce bude v pozici zpracovatele osobních údajů).

V souvislosti se správou Vašeho profilu můžeme shromažďovat rovněž informace o službách, které používáte, i o způsob jakým je používáte. Rovněž shromažďujeme údaje související s provedeném plateb za prémiové služby – např. VIP profil, topování apod.

Osobní údaje zpracovávané při registraci testovačů a vytvoření a správě profilu
V případě registrace testovačů na webových stránkách www.bezpasaka.cz zpracováváme osobní údaje za účelem plnění dle smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů v souvislosti s obchodní činností Správce, jakož i evidence takové smlouvy, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Pro vytvoření registrace a vedení profilu je nutné uvést (a ze strany Správce zpracovávat) nezbytné údaje jako je emailová adresa, heslo, jméno/přezdívka, kraj a věk.

V průběhu registrace a následné správy profilu mohou být uvedeny a sdíleny i další informace a údaje, které mohou, ale nemusí mít povahu osobních údajů – záleží na posouzení konkrétního případu. Uvedené údaje jsou poskytovány vždy dobrovolně a subjekt údajů může kdykoliv v rámci správy profilu modifikovat a upravovat údaje, které Správci poskytne, resp. údaje které budou viditelné.

Osobní údaje zpracovávané při komunikaci s námi
V případě jakékoliv komunikace s námi (ať již písemně, telefonicky, nebo elektronicky emailem) zpracováváme osobní údaje za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce a rovněž za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz, resp. za účelem pro který jste nás oslovili, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V souvislosti s tímto zpracováním osobních údaj zpracováváme zejména kontaktní údaje, které jste nám poskytli, resp. další osobní údaje, které jste nám poskytli, a které jsou poskytnuté za účelem vyřízení Vašeho požadavku.

Osobní údaje zpracovávané při přihlášení se k odběru novinek
V případě přihlášení se k odměru novinek na webových stránkách www.bezpasaka.cz dochází ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletterů Správce, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

V souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů zpracováváme pouze emailovou adresu.

Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Osobní údaje zpracovávané při užívání webových stránek www.bezpasaka.cz
Na webových stránkách www.bezpasaka.cz dochází rovněž ke zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies, a to jednak za účelem řádného fungování webových stránek, a dále také za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkajících se návštěvnosti, chování návštěvníků na webových stránkách apod. Takové zpracování je možné na základě oprávněného zájmu Správce, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

V souvislosti s užíváním webových stránek www.bezpasaka.cz může rovněž docházet ke zpracovávání informací o Vaší poloze. Uvedené informace však nikterak neukládáme a nikterak dále nezpracováváme.

Jak cookies, tak informace o Vaší poloze je možné kdykoliv vypnout, resp. deaktivovat prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče.

Veškeré výše uvedené osobní údaje pochází zejména přímo od subjektů osobních údajů, a to v souvislosti s užíváním a využíváním funkcionalit webových stránek www.bezpasaka.cz. Nad rámec výše uvedených osobních údajů mohou subjekty osobních údajů poskytnout Správci i další osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, kdy bude trvat příslušný účel zpracování, nebo jak to vyžadují příslušné právní předpisy. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle příslušných právních předpisů.

4. Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů je zejména Správce, tj. společnost PD & KK s.r.o., IČ: 057 24 031, se sídlem V Hliníkách 1377, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38649.

Osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny dalším osobám, které poskytují Správci služby v pozici zpracovatele osobních údajů. Jedná se především o IT poradce, daňové poradce, auditory, překladatele a účetní. V takovém případě uzavře Správce s konkrétním zpracovatele smlouvu o zpracování osobních údajů.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny též třetím osobám, a to dle potřeb a výslovných pokynů subjektu osobních údajů.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Správce nebo příjemci, kterým Správce pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, nebudou předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

6. Automatizované rozhodování
Automatizovaným rozhodnutím je rozhodnutí Správce nebo příjemce, kterému Správce pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, založené výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Správce nebo příjemci, kterým Správce pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, nebudou používat Vaše osobní údaje pro automatizované rozhodování.

7. Práva subjektů osobních údajů
V souvislosti se zpracováváním osobních údajů má subjekt osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt osobních údajů má právo požádat Správce o informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracovávání osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále má subjekt osobních údajů právo požádat o kopii jeho evidovaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů
V případě, že jsou osobní údaje subjektu osobních údajů nepřesné či neúplné, může subjekt osobních údajů požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů
Pokud osobní údaje subjektu osobních údajů již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo pokud je zpracovávání protiprávní, nebo pokud subjekt osobních údajů vznese námitky proti zpracovávání jeho osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody Správce pro další zpracovávání, nebo je-li to uloženo Správci zákonnou povinností, musí Správce osobní údaje subjektu osobních údajů vymazat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Nastanou-li v souvislosti se zpracováváním osobních údajů subjektu osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je Správce povinen omezit zpracovávání osobních údajů takovým způsobem, aby se na osobní údaje subjektu osobních údajů již nevztahovaly žádné další operace zpracování, a aby nemohly být změněny.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt osobních údajů má právo vznést námitku proti zpracovávání jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu Správce. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje subjektu osobních údajů pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů založené na smlouvě či souhlasu uděleném subjektem osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo na poskytnutí svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt osobních údajů má právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před tímto odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, je však v souladu s právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se subjekt osobních údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost u příslušného orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Jak mohu uplatnit svá práva?
Uplatnění svých práv můžete požadovat prostřednictvím písemné žádosti. Za účelem zajištění dostatečné ochrany osobních údajů zpracovávaných Správcem a pro předcházení zneužití osobních údajů přijal Správce pravidla pro ověření Vaší totožnosti uvedená dále.

Pro písemnou žádost o uplatnění určitého práva subjektu údajů prosím vyplňte následující formulář. V případě zaslání žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je nutné opatřit uvedenou žádost ověřeným podpisem. V případě využití elektronické pošty je nutné, aby byl email elektronicky podepsán.

V případě pochybností je Správce oprávněn vyžádat další údaje nutné k řádné identifikaci subjektu údajů.

Výkonem Vašich práv nesmí být dotčena práva třetích osob.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že Vaše žádosti budou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, může Správce pro zodpovězení Vaší žádosti požadovat přiměřený poplatek nepřekračující nezbytné náklady na poskytnutí informací uvedených výše nebo na zajištění uplatnění Vašich práv.

9. Je poskytnutí osobních údajů povinné?
Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak je zpracování těchto údajů dobrovolné. V tomto případě nemáte povinnost udělit svůj souhlas ani Správci poskytnout své osobní údaje. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů musí být svobodným, určitým, informovaným a jednoznačným projevem vůle, kterým dáváte Správci svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením své vůle svolení ke zpracování Vašich osobních údajů.

Správce může Vaše osobní údaje zpracovávat na jiném právním základě, např. z důvodu plnění smlouvy, plnění právních povinností či na základě oprávněného zájmu. V takovém případě je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné, neboť Správce může takové údaje potřebovat např. k uzavření a plnění smlouvy s Vámi nebo k plnění právních povinností. Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto osobní údaje Správci, nebude možné uzavřít smlouvu nebo plnit dané právní povinnosti.

10. Není mi něco jasné, resp. mám další dotazy?
V případě jakýchkoliv dalších dotazů, nebo nejasností kontaktuje správce na výše uvedených kontaktech.

Blog

blog

Největší blog o erotice, zdraví a sexu v Čechách

Vše o erotice a sexu. Otevřeně a bez předsudků. Pravidelná porce erotických povídek, exkluzivních rozhovorů, recenzí, novinek a tipů ze světa zdraví a sexu.

Mezinárodní den ženského orgasmu 8.8.

08.08.2022 - 09:00Laura Panská

Začátek srpna, 8. 8. 2022. Dvě stojaté osmičky vedle sebe značí jediné – Mezinárodní den ženského orgasmu.

Zobrazit článek

Záhadný cizinec

07.07.2022 - 09:00David

Dominika byla žena ve středních letech. Před pár měsíci byla nucena v podnikání vyhlásit bankrot a dluhy, které ji zůstaly na krku byly příčinou rozpadu jejího manželství.

Zobrazit článek

Někdo to rád horké. Hrátky s voskem – od teorie k praxi

06.07.2022 - 08:00Mia K.

Co se vám vybaví, když se mluví o svíčkách v souvislosti se sexem? Je to vidina romantického milování na plátcích růžích ve světle plápolajících svíček? Nebo jsou to spíše BDSM praktiky?

Zobrazit článek

Zaměřeno na bradavky: Jak si s nimi hrát?

29.06.2022 - 08:06Mia K.

Bradavky jsou jednou z nejdůležitějších erotogenních zón a přitom jsou při sexu často opomíjené.

Zobrazit článek
×

Měj přehled o novinkách!

Buď mezi prvními, kdo ví o nových holkách a novinkách na webu. Odebírej nejčerstvější informace! 

Odebírat novinky